De skulle ikke hatt det så travelt! var det hele verdt det?

 

En skrekkhistorie om 38 bomstasjoner som skulle startes opp på nord jæren i all hastverk, uten en ordentlig kvalitetssikring av systemet - som ble en massiv katastrofe (... en større katastrofe enn noen hadde regnet med! )

Det var en gang en kar som heter Trond. - Han hadde en veldig viktig jobb som administrerende direktør i et selskap som het : Ferde. 
En av mange viktige oppdrag han hadde innebar å drifte
 38 grønne avgiftstolper også kalt : 《Bomstasjoner》 på Nord-jæren.
- Bestilt av Fylkeskommune og kommuner for å redde klimaet sa de til folket.

Disse grønne stolpene skulle fengsle befolkning i 15 år sa politikerne til innbyggerne sine, men så lettlurte var ingen lenger... 

Det bygget seg opp en stor motstand mot dette avgiftsprosjektet

 innbyggerne var lei av å betale "veipenger" når de visste at de i realiteten betalte hovedsaklig for massive kollektivprosjekter, sykkelstamveg, og drift innen Kollektivtransport / bomstasjoner. - I tillegg til at grensen deres var nådd når det gjaldt grådighet, avgifter og personvern for lenge siden!  De var forbanna, og luta lei av å bli glemt som mennesker oppi dette prosjektet. De folkevalgte syntes ikke folket var verdt å bruke tid på, hverken for en konsekvensanalyse av livskvaliteten, eller kvalitetsikring av innkrevings utstyret før det ble tatt i bruk  -  de stakkars innbyggerne fikk ikke en gang tid. 
Hvorfor hastet det slik ? hadde det skadet å ta en pust i bakken den  28.09 2018 ? hvordan ville dette utvikle seg ?
- innbyggerne var fulle av spørsmål og skuffelse, de gjorde alt de kunne for å følge den tåkelagte politikken, de demonstrerte i alle slags former, de prøvde å advare mot dårlig utredning, de kjempet standhaftig gjennom all slags vær, og prøvelser, tålmodigheten var stor, men s
amfunnet begynte å få sår.
 

Den 19.september 2018 fortalte Trond politikerne & innbyggerne at det kunne oppstå feilregistreringer i systemet som skulle flå folk flest -  tekniske feil og mangler på toppen av alt?  
Trond : 《Om lag 5 prosent av bilistene som passerer bommen like før rushtidsavgiften slår inn kan komme til å betale rushtidsavgift selv om de ikke passerer i rushet. Årsaken er utdatert teknologi i købrikke-registreringen. Nytt system vil være på plass i 2019.》

Heldigvis hadde innbyggerne gått rettens vei for å prøve å knekke avgiftprosjektet som ikke var utredet- for som forventet kom stormen alle fryktet:

Utstyret svikter06.12.2018 : 
Det er avdekket at Ferde har store problemer med sine registreringer i bommene. Tusenvis kan ha blitt belastet med rushtidsavgift utenom rushtiden. Veisjef Terje Moe Gustavsen kalte alle inn til ekstraordinært møte mandag.

《Hovedproblemet er knyttet til feilbelastninger som skyldes dårlig registreringsikkerhet på bomstasjonsutstyret. Manglende brikker, feilplasserte brikker, dårlig batteri og vanskelig lesbare bilskilt er en del av dette problemet》

En del bilder må behandles manuelt. Den situasjonen vil vedvare også etter at rushtidsavgiften blir igjen, helt til ny IT-løsning er på plass i løpet av 2019.

-Mer svikt enn forventet : 
Kombinasjonen av timeregel og rushtidsavgift er unik for Nord-Jæren. På enkelte bomstasjoner har feilregistreringen i perioder vært oppe i 14 prosent problemene ligger først og fremst i det tekniske utstyret.

08.12.2018 kom plasteret på innbyggernes dype sår:
Pause i innkrevingen av rushtidsavgift


Fra og med mandag vil det bare bli krevd inn vanlig takst i alle bomstasjonene i Bymiljøpakken på Nord-Jæren. Dette vil gjelde fram til at feil er rettet opp og til at det dokumenteres solid drift.

Tekniske problemer har ført til feilfaktureringer av kunder. Feilfaktureringene er langt flere enn det minimum som kan aksepteres på grunn av tilfeldige feil i systemene. Vegdirektoratet har derfor besluttet at det blir pause i innkreving av rushtidsavgift fra og med 10. desember 2018.

Fra mandag gjelder vanlig takst i alle bomstasjoner. For lette kjøretøy er det 22 kroner (17,60 kroner med bombrikke), og for tunge kjøretøy er det 55 kroner.

Timesregelen

Bymiljøpakken har en timesregel, som gjelder for deg som har bombrikke og gyldig avtale. Denne gjør at du blir fakturert bare en gang i timen, uavhengig hvor mange bomstasjoner du passerer, og du betaler den bomsatsen som gjelder ved første bompassering. Rushtid gjelder på hverdager mellom kl. 07 og 09 samt 15 og 17.

Feilen har medført at mange bilister har blitt ilagt rushtidsavgift, selv om de har passert den første bomstasjonen før kl. 07 om morgenen eller før kl. 15 om ettermiddagen.

Styringsgruppens vedtak

Styringsgruppen i Bymiljøpakken besluttet lørdag:

Styringsgruppen tar til etterretning Vegdirektoratets beslutning om at det blir pause i innkrevingen av rushtidsavgift i Bymiljøpakken fra og med mandag 10. desember 2018.

Styringsgruppen erkjenner at dette vil føre til lavere inntekter for Bymiljøpakken.

Styringsgruppen tar følgende til orientering:

1. Rushtidsavgift som er fakturert vil bli beregnet og ført som tilgodehavende på den enkeltes konto, eventuelt tilbakebetalt. Mottatte fakturaer må derfor betales.

2. Kommende fakturaer fra det regionale bompengeselskapet Ferde AS vil bli justert før utsendelse.

3. Rushtidsavgiften vil bli startet opp igjen når feil er rettet og det blir en lav, akseptabel feilmengde. Dette vil trolig skje tidlig i januar 2019.

4. Spørsmål om erstatning fra eksterne leverandører for mangler i leveransene vurderes.

Styringsgruppen forutsetter at den blir holdt løpende orientert framover.

Videre arbeid

Det arbeides for fullt for å finne og rette opp feil i innkrevingssystemet fra Ferde, Statens vegvesen og leverandørene av utstyret ved bomstasjonene og av innkrevingssystemet.

Inntektene fra rushtidsavgift utgjør om lag 16 millioner kroner i måneden for Bymiljøpakken.

Det regionale bompengeselskapet Ferde AS er operatør for innkreving av bompenger
 


18.01.2019: 

Feilen fører til at passeringer kan tolkes feil, med risiko for at første passering ikke blir registrert. Årsakene kan være mange, som service, strømbrudd, lynnedslag eller hærverk. De to første ukene i år, hadde vi en feilprosent på opp mot 3,5 prosent, mot normalen på mellom 0,2 og 0,5 prosent, sier Egil A. Aasheim.

-Når det gjelder regninger så kan noen risikere å få store regninger på samme tid. Da må vi lage ordninger slik at folk kan finne en måte å betale dette på via nedbetalingsplaner eller andre løsninger. Det må vi legge til rette for. Vi håper å kunne begynne faktureringene mot slutten av januar.

-Tenk om de ikke skulle klare å rette opp i alle innen januar? Tenk om noen stakkars skulle få en samlefaktura i mars/april for hele perioden etter dommedagen 01.10.2018 ..selv uten rushtidsavgift- hvilke skremmende tall ville dukke opp i Elitens inkrevningsbrev? 

-Ville de noen gang klare å få helt eksakte passeringer uten at hver eneste innbygger måtte notere ned manuelt? å følge slavisk med på om avgiften de skulle bli belastet med faktisk stemte?

 

Så satt befolkningen nok en gang som forsøkskaniner, på vegne av politikerne sine dårlige avgjørelser. 

Ferde og systemet fungerte ikke, noe som ble påpekt at kunne skje før bomringen trådte i kraft 1. oktober ( eksakt 20.september 2018 )

-Advarsler som politikerne valgte å ignorere, men som viste seg i ettertid å stemme:

Noen ble registrert med rushtidsavgift utenfor rushtiden

Noen ble registrert 4-5 ganger på ÉN passering

Noen ble registrert med biler som hadde stått lagret, og ikke hadde kjørt på nord jærens veier på 6 mnd

Noen ble registrert hver gang de passerte en bomstasjon innenfor timesregelen

Noen fikk inkassoregning uten å få faktura først

Noen (eller ganske mange faktisk) fikk ikke opp noe info eller passeringer da de logget inn på ferde sine sider 

Noen fikk skremmende nok opp andre personers id og info da de skulle logge seg inn på egen bruker

systemet ble et mareritt!

 

Styringsgruppemøte 08.02.19 :
 En fersk oversikt over inntektene viser at inntektssvikten i bomringen på Nord-Jæren er 176 millioner kroner frem til årsskiftet. Og inntektssvikten forsterkes inn i 2019.

Fortsatt testes kombinasjonen rushtidsavgift og timesregel, som har vært vanskelig å løse teknisk ved passeringspunktene der de 38 bomstasjonene står.

Rushtidsavgiften ble innført 1. oktober, samtidig som bomringen på Nord-Jæren åpnet. Men fra 10. desember i fjor, har det vært pause i innkrevingen på grunn av feilregistreringer og tekniske problemer. Et ekstraordinært møte i styringsgruppen for Bymiljøpakken 8. desember førte til at møtet tok til etterretning et vedtak i Vegdirektoratet om å sette innkreving av rushtidsavgiften på vent.

Og alle som hadde blitt belastet rushtidsavgift, blir godskrevet differansen mellom høy og lav sats, slik at det i praksis frem ikke har kommet inn en eneste krone i rushtidsavgift i bomringen.

-Men rushtidsavgiften var ikke lang unna,  11.mars kunne den komme tilbake, der det alltid ville være risiko for tekniske feil grunnet svakheter med systemet.

 

Samtidig som bilistene jublet fordi de kunne kjøre uten å betale rushtidsavgift en stund til, var det bekymring hos de som brydde seg om inntektene i bomringen. Nærmere et halvt år uten rushtidsavgift skapte store inntektshull. Men det var flere faktorer som påvirket inntektene i bomringen negativt.

! Mye større inntektssvikt enn forventet!

Stortinget hadde lagt til grunn at gjennomsnittlige passering i bomstasjonene skulle være 21 kroner. Ved utgangen av januar 2019 var denne bare 11 kroner. I fjor høst var inntektene bare 87 millioner kroner i oktober, 80 millioner kroner i november og 68 millioner kroner i desember. Forutsetningene i proposisjonen til Stortinget var inntekter per måned på 137 millioner kroner.

Langt flere kjøretøy enn forutsatt hadde også betalingsfritak i bomringen. Inntektene gikk naturlig nok ned når flere kjøretøy med betalingsfritak passerte i bomstasjonene, samtidig som totaltrafikken gikk ned. Nedgangen i biltrafikken hadde vært 6 prosent etter at bomringen ble åpnet.

Antall busspassasjerer hadde samtidig økt med 11 prosent, tallet på sykkelpasseringer på tellepunktene, hadde økt fra 2433 i siste kvartal 2017 til 4108 siste kvartal i 2018. Og tallet på togpassasjerer hadde steget med 22 prosent.


Hver sjuende bil som passerte bomringen var en elbil Nullutslippskjøretøy.  I 2017 var 6,5 prosent av kjøretøyene en el-bil. I desember 2018 var andelen el-biler økt til 14 prosent. Dette betydde at hver sjuende bil som kjørte i bomringen, var en el-bil. 8 av 10 kjøretøy passerte en eller flere bomstasjoner på grunn av timesregelen eller som nullutslippslkjøretøy. Andre fritaksgrunner var forflyttingshemmede med registrert fritaksgrunn, rutegående kollektivtrafikk og utrykningskjøretøy. Dessuten var tallet på andre kjøretøy som ikke registeres økende. I november var andelen av disse 4 prosent. I desember 6 prosent. De tre første ukene var andelen igjen sunket til 4 prosent. I stortingsproposisjonen var det et anslag som viste at 28 prosent av trafikken ville ha passeringsfritak, der 20 prosent skyldes timesregelen. De som nøt godt av denne, betalte for den første passeringen, og kjørte avgiftsfritt gjennom de andre bomstasjonene i løpet av en time >>
 


til innbyggernes skuffelse var ingen noen gang tøffe nok til å trekke i nødbremsen til ting var helt på plass og utredet. De var villige til å skru av rushtidsavgiften inntil videre, og droppe rushtidskronene registrert etter 01.10.18. de lovet å få orden på alt det tekniske, de lovet kontroll og lav smerteterskel på feil, men de planla videre og prosjektet stod, uavhengig av tapte inntekter og misfornøyde mennesker. Ingen var modige nok til å stå opp for innbyggerne sine som måtte lide konsekvensene for deres barbariske politikk - der bilistene skulle straffes uansett scenario. men det mest ironiske var at her gikk det jo akkurat slik som politikerne hadde  "planlagt"... de burde jo vert glade?  men nei, nå kjørte innbyggerne for miljøvennlig, alt for lite gjennom "planlagte" takster eller kjørte ikke i det hele tatt. Historien avsluttes med dårlig kontroll på harmonien i prosjektet, likviditetsproblemer, forvirra innbyggere, brutte løfter og hele suppa ble tatt til orientering av de folkevalgte & Statens mann.

3 kommentarer

For å ikke nevne hvordan de vurderer å dekke likviditetsproblemet , å øke inkrevingsperioden på intil 6 år. Ydmykhet finnes ikke hos våres folkevalgte ! Kanonbra lesning Miss A !

ja sant.. fikk bare med meg brøkdeler da de diskuterte det på møte :/ men synes jeg hørte noe om 6 år ja... galskapen har ingen ende!- Kjekt du likte lesningen Thomas, god helg !

egil olsen

Meget bra skrevet, det jeg ser for meg er at vi må mobilisere til valget å prøve å få fjernet noe av disse. Vi må på en eller annen mote få til en sammordnet kampanje

Skriv en ny kommentar